Lubelskie Centrum Strzeleckie
Godziny otwarcia:

Pn-Pt 14.00 - 21.00
Sb-Nd 15.00 - 20.00

Zadzwoń
+48 720 811 820

Wyślij e-mail

WITUALNY SPACER
GOOGLE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

LCS Lubelskie Centrum Strzeleckie

KLAUZULA INFORMACYJNA

W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych osobowych.
Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczeń.
Celem niniejszego dokumentu jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest:  BUDIREK-CK Cieślikowie Sp. J. z siedzibą w Lublinie, ul. Metalurgiczna 3, 20-234 Lublin, NIP: 7120202684 , REGON: 430070039 , KRS: 0000069434, e-mail: info@lcs.lublin.pl, telefon kontaktowy: +48 720 811 820

2. Cele i podstawy przetwarzania:

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

Poza przypadkami wskazanymi powyżej Administrator może przetwarzać dane osobowe osób, które kontaktują się z nim w celu uzyskania informacji o ofercie, zawarcia umowy lub przekazania uwag dotyczących działalności Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO). Zwracamy się z prośbą o niepodawanie informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych takich jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

 

3. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie):

Twoje  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą profilowane.

4. Okres przechowywania danych:

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Stosownie do tego informujemy, że:

5. Odbiorcy danych:

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp firmy prawnicze, producenci towarów znajdujących się w ofercie Administratora, agencje marketingowe lub sprzedażowe, podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych, w tym badań NPS (satysfakcji klienta), podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do realizacji zamówień złożonych w ramach sklepu internetowego lub stacjonarnego. Wskazujemy, iż dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Ci:

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz dokumencie szczegółowe prawa osób, których dane dotyczą, stanowiącym załącznik nr 1 do klauzuli informacyjnej.

 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i realizowania innych uprawnień Administratora wymienionych powyżej w pkt. II. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne z wyjątkiem danych osobowych w zakresie zdrowia niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług, których odmowa podania lub wycofanie zgody będzie skutkowało odmową świadczenia usług przez Administratora na Twoją rzecz.

8. Skarga do PUODO:

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

9. Prawa osoby, których dane dotyczą:

przysługujące zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO:  

Osoby fizyczne, mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Administrator danych (BUDIREK-CK Cieślikowie Sp. j.), odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami, aby skorzystać z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych, które zostały szczegółowo opisane poniżej prosimy o kontakt na adres e-mail: inof@lcs.lublin.pl lub telefon kontaktowy: +48 720 811 820.
Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

1. Dostęp do danych osobowych:
Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako Administrator danych.
Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do uzyskania kopii tych danych. W każdej chwili możesz pobrać kopię danych od Administratora.
Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

2. Wycofanie zgody:
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę.
Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono.
Informujemy, iż cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych:
W przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo żądania usunięcia danych:
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać:

Usuniemy je, jeśli nie będzie innej podstawy prawnej, wynikającej z prawa finansowego lub kodeksu cywilnego, która będzie nakładała na nas obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych:

Jeżeli na podstawie przesłanek wskazanych powyżej przetwarzanie zostanie ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.  

5. Prawo do przenoszenia danych:
Prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
Osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych:

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.